Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Wetten en regelgeving

Stroomopwaarts voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam regelingen uit.

Dit betreft de regelingen:

 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • IOAZ
 • IOAW

Een overzicht van het beleid vindt u hieronder bij overzicht wet- en regelgeving.

In de regelingenbestanden zijn alle algemeen verbindende voorschriften opgenomen en van de door de drie gemeenten (college, burgemeester en raad) vastgestelde beleidsregels en nadere regels.

Er is één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daar ondersteuning bij nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet en is ingegaan op 1 januari 2015. Met de invoering van de Participatiewet hebben de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden gekregen voor het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners met (arbeids)beperkingen. De nieuwe Participatiewet is bedoeld om iedereen volwaardig mee te laten doen in de samenleving, bij voorkeur door te werken in een reguliere baan.

Stroomopwaarts werkt nauw samen met werkgevers, om inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te begeleiden naar werk. Met werk doe je mee. Bovendien is het de beste manier om een inkomen te verkrijgen. In de nieuwe Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (Wwb), de Sociale Werkvoorziening (SW) en Wajong samengevoegd. Hiermee worden werkzoekenden, mensen die een uitkering ontvangen en mensen met een arbeidsbeperking onder één regeling gebracht. Mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn, blijven een Wajong-uitkering ontvangen, maar er worden geen nieuwe mensen meer toegelaten tot de Sociale Werkvoorziening. Voor inwoners die voorheen bij de voormalige sociale werkbedrijven Dukdalf, TBV of BGS Schiedam werkten, blijft de voorziening bestaan.

Veranderingen

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Vanaf 2015 zijn er veranderingen voor mensen met een Wwb-uitkering.

 

Hieronder staan de belangrijkste veranderingen:

Arbeidsverplichtingen

Met de Participatiewet heeft iedereen dezelfde arbeidsverplichtingen. Het uitgangspunt blijft: wie kan werken, gaat aan het werk. Mensen met een uitkering moeten actief naar werk zoeken en hun kennis en vaardigheden bijhouden. Bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot. Werkzoekenden moeten eerder een baan accepteren, ook als dat bijvoorbeeld betekent dat iemand daar dagelijks drie uur voor moet reizen. De Participatiewet is strenger voor mensen die zich niet houden aan de arbeidsverplichtingen. Wie onvoldoende zijn best doet, krijgt tijdelijk een lagere uitkering of tijdelijk geen uitkering. De gemeente herstelt de uitkering pas als de bijstandsgerechtigde aantoont dat hij of zij de verplichtingen alsnog is nagekomen.

Tegenprestatie

Een uitkering is in principe tijdelijk. Mensen ontvangen een uitkering, omdat ze geen inkomen uit werk hebben en daardoor niet voldoende geld hebben om van te leven. Mensen met een uitkering zijn verplicht zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Lukt dat niet, of duurt dit lang, dan verwacht de gemeente dat ze iets terugdoen voor hun uitkering. Dit noemen we een tegenprestatie. Zo’n tegenprestatie bestaat uit activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving, inzet waar de stad en haar inwoners wat aan hebben.

 

Kostendelersnorm

Volwassenen die met elkaar in hetzelfde huis wonen, kunnen de woonkosten delen. Mensen met een uitkering ontvangen dan ook een lagere uitkering, als zij met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis wonen. Deze regel geldt in alle meerpersoonshuishoudens. Het maakt niet uit of de bewoners wel of niet getrouwd zijn met elkaar, of familie van elkaar zijn. Deze regel heet de kostendelersnorm. Bewoners die niet meetellen zijn:

 • inwonende kinderen tot 21 jaar
 • studenten met recht op een studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten
 • kinderen die een BBL-traject (leer/werktraject) volgen
 • huurders die een commerciële huurprijs betalen aan de persoon die een uitkering ontvangt

 

Alleenstaande oudernorm

De toeslag voor alleenstaande ouders is verdwenen. Per 1 januari 2015 ontvangen alleenstaande ouders voortaan een norm die gelijk is aan die van een alleenstaande. De uitkering gaat dan omlaag. Het kindgebonden budget van de Belastingdienst gaat per 1 januari 2015 extra omhoog. Iedereen die daar recht op heeft, krijgt dus meer kindgebonden budget. Maar er gaat meer van de uitkering af dan dat het kindgebonden budget omhoog gaat. Mensen met een kindgebonden budget hebben in december 2014 van de Belastingdienst/Toeslagen gehoord hoe hoog het budget in 2015 is. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar het aantal kinderen, hun leeftijd, het inkomen en of er een toeslagpartner is of niet. Op www.toeslagen.nl staat meer informatie.

 

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen. Op deze pagina leest u welke wet- en regelgevingen door ons beschikbaar zijn gesteld.

Overzicht:

Beleidsplannen op het gebied van Werk en inkomen

Beleidsregels

 

Verordeningen op het gebied van Werk en inkomen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vastgesteld door:

Gemeente Maassluis

 

Beleidsregel Maassluis

Beleidsregel Leenbijstand woninginrichting statushouders gemeente Maassluis

 

Gemeente Vlaardingen

 

Gemeente Schiedam

Stroomopwaarts moet transparant zijn over haar handelen. Hoe is een besluit tot stand gekomen? Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? Waarom kan bepaalde informatie wel openbaar worden gemaakt en waarom soms ook niet? De samenleving heeft recht op antwoorden op deze vragen. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (afgekort Woo) ingegaan. Eerst heette dit de Wet open­baarheid van bestuur (afgekort Wob).

Verzoek opsturen

Een schriftelijk WO0-verzoek moet per post gestuurd worden en moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts.  U kunt gebruik maken van dit Woo-formulier. 

Stuur het WO0-verzoek naar:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

U kunt een WO0-verzoek bij Stroomopaarts niet via de elektronische weg indienen. Verzoeken via deze weg worden niet in behandeling genomen.

Beslissing

Stroomopwaarts beslist binnen 4 weken of de gevraagde informatie wel of niet verstrekt wordt. De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld. Tegen de beslissing staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep open.

Ga naar de Woo besluiten van Stroomopwaarts 

Stroomopwaarts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. Deze hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. Het is belangrijk dat u Stroomopwaarts kunt vertrouwen als verwerker voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens op de website

Stroomopwaarts respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Stroomopwaarts draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Op de website wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies). Deze worden gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers van de website.

 

Privacybeleid

In het privacybeleid kunt u lezen hoe Stroomopwaarts omgaat met uw privacy. Lees het privacybeleid.

Uw rechten (rechten van betrokkenen)

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u Stroomopwaarts verzoeken om:

 • Recht op inzage
  U vraagt Stroomopwaarts om inzage in de persoonsgegevens die Stroomopwaarts van u gebruikt.
 • Recht op rectificatie
  Bent u van mening dat uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig in de systemen van Stroomopwaarts staan, dan kunt u zich beroepen op het recht op rectificatie. Geeft u bij uw verzoek aan welke gegevens u wilt laten corrigeren of aanvullen.
 • Recht op vergetelheid
  U kunt Stroomopwaarts verzoeken om persoonsgegevens van u te wissen. Het wissen van uw gegevens is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden.
 • Recht van beperking verwerking
  Als u niet langer toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens (buiten de persoonsgegevens die Stroomopwaarts voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt), omdat deze gegevens mogelijk niet accuraat zijn of mogelijk onrechtmatig verwerkt worden, dan kun u zich beroepen op het recht op beperking verwerking. De gegevens waarvan u niet langer wilt dat we ze verwerken, zullen we dan apart zetten en (tijdelijk) niet meer gebruiken gedurende het onderzoek naar de accuraatheid, verwerking etc.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Stroomopwaarts (buiten de persoonsgegevens die Stroomopwaarts voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt)
 • Recht op dataportabiliteit
  U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen indien:
  • Het gaat om gegevens die door u beschikbaar zijn gesteld.
  • U heeft toestemming gegeven voor de overdracht.
  • Het betreft alleen noodzakelijke en relevante gegevens.
 • Recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling
  U heeft recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profiling. U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wilt u meer informatie over rechten van betrokkenen, bekijk dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Het is mogelijk middels een formulier gebruik te maken van uw rechten. Om dit formulier in te dienen, moet u het Formulier Aanvraag rechten van betrokkenen AVG uitprinten, volledig invullen en ondertekenen. Neem het formulier vervolgens met een geldig identiteitsbewijs mee naar het kantoor van Stroomopwaarts op de Broersvest 110 in Schiedam.

Hoe lang duurt het?

Wij behandelen uw verzoek binnen één maand. Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.