Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Rechten en plichten

Als u een bijstandsuitkering heeft, gelden er verschillende spelregels. U heeft rechten, maar er zijn ook bepaalde verplichtingen. Het is belangrijk u hieraan te houden om niet het risico te lopen dat uw uitkering wordt stopgezet of u een boete wordt opgelegd.

Rechten

Stroomopwaarts is er voor u op uw weg naar werk. Wij gaan op zoek naar uw eigen kracht en bieden begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Dit betekent dat u recht heeft op:

 • begeleiding naar werk, testen, cursussen of sollicitatiebegeleiding;
 • advies en hulp bij zorgen om geld en schulden;
 • goede voorlichting en op tijd betalen van uw uitkering.

We stimuleren u om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat werk de beste zorg is!

Plichten

Via het inlichtingbureau vergelijken wij uw gegevens met die bij andere instanties. Zoals de belastingdienst, het UWV, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale verzekeringsbank (SVB). Deze controles worden regelmatig uitgevoerd. Ook kunnen wij incidentele en structurele hercontroles uitvoeren om uw gegevens te controleren

Zo geeft u uw wijzigingen zelf aan ons door.  

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt gelden er voor u een aantal verplichtingen. Wanneer u zich hier niet aan houdt kunnen we uw bijstandsuitkering verlagen, beëindigen of u een boete opleggen. 

Wat verwachten we van u? 
 • U werkt actief mee. U komt afspraken met Stroomopwaarts na en verschijnt op tijd op afspraken;
 • U doet er alles aan om uit de uitkering te komen. Bijvoorbeeld door aangeboden werk te accepteren en actief naar werk te zoeken. Dit noemen we de arbeidsverplichting;
 • Bij ieder bezoek aan Stroomopwaarts neemt u een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee;
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie binnen twee weken aan Stroomopwaarts. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier op de pagina. Dit noemen we de inlichtingenplicht;
 • Wanneer u naar het buitenland gaat, meldt u dat minimaal twee weken van tevoren bij Stroomopwaarts. Lees hierover meer onderaan deze pagina.

Als u één of meer verplichtingen niet of niet tijdig nakomt dan kunnen wij uw uitkering verlagen of beëindigen. De hoogte van de tijdelijke verlaging van uw uitkering is afhankelijk van uw situatie. Is er sprake van een zeer ernstige situatie? Dan kan de verlaging van uw uitkering maximaal 3 maanden duren. De uitkering kunnen wij beëindigen als we het recht niet meer vast kunnen stellen.

Ook kunnen we uw uitkering terugvorderen en een boete opleggen.

Op vakantie of naar het buitenland gaan

U mag ieder jaar 28 dagen naar het buitenland zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Geniet bijvoorbeeld van vakantie of een familiebezoek. Ook een begrafenis in het buitenland valt onder deze vakantiedagen. Geef uw buitenlandbezoek aan ons door voordat u weg gaat. Bespreek altijd vooraf met uw werkgever, trajectaanbieder of opleider of uw verblijf in het buitenland mogelijk is. Informeer (daarna) uw contactpersoon bij Stroomopwaarts. U heeft een meldingsplicht. Het is belangrijk dat u minimaal 2 weken voor vertrek officieel toestemming vraagt om weg te gaan. U hoeft niet te wachten op akkoord of toestemming, uw melding bij Stroomopwaarts is voldoende. U ontvangt een brief waarin staat of uw uitkering wordt doorbetaald of dat uw afwezigheid gevolgen heeft voor uw uitkering.

Gaat u voor korte of langere tijd naar het buitenland? Vraag minimaal twee weken van tevoren toestemming om weg te gaan. Dit doet u via het aanvraagformulier Verblijf in het buitenland

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Als u in het buitenland bent geweest dan moet u zich terugmelden. Hiervoor maakt u op de eerste werkdag dat u terug bent een afspraak bij de Formulierenbrigade.  Het telefoonnummer is 010 246 55 55.  

Bewijsstukken meenemen op uw afspraak bij terugmelden
 • een geldig legitimatiebewijs
 • bewijsstukken van uw heen en terugreis mee. Bijvoorbeeld een vliegticket of busticket of stempels in uw paspoort.

Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest? 
Dan komt u samen naar de  afspraak bij de formulierenbrigade om zich weer terug te melden. 

U mag ieder jaar 28 dagen naar het buitenland zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Geef dit aan ons door voordat u weggaat. Ook de weekenden en feestdagen tellen hierbij mee. U kunt geen dagen meenemen naar het nieuwe jaar. Het is dus niet mogelijk om in december 28 dagen weg  te gaan van dit jaar en in januari 28 dagen van het nieuwe jaar.

De dag dat u vertrekt naar het buitenland tellen wij niet mee voor het totaal van 28 dagen. De dag dat u terugkomt wel.

Blijft u in Nederland maar verblijft u wel tijdelijk op een ander adres, dan hoeft u dat niet te melden.

Let op!  Ook als u niet thuis bent blijven alle regels van de Participatiewet voor u gelden. Dat betekent dat:

 • als u een traject of een opleiding volgt, u geen bijeenkomst mag verzuimen;
 • als wij u uitnodigen voor een gesprek, u op het juiste tijdstip aanwezig bent;  
 • als u maandelijks uw inkomen moet doorgeven, u dat blijft doen;
 • u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeeft.  

Tip: vraag iemand om u op de hoogte te brengen als u post van Stroomopwaarts ontvangt. 

Zolang u een traject volgt kunt u niet met vakantie. Als u een traject of opleiding volgt, vergroot u de kans op een baan. Dan is het zonde om het traject tijdelijk stop te zetten.

Als u niet langer dan 28 dagen weg bent dan ontvangt u uw uitkering op de normale manier. 

Blijft u langer dan 28 dagen in het buitenland?  

 • Dan stopt uw uitkering.
  Let op! Als wij, van uw uitkering uw huur, energie of zorgkostenverzekering door betalen, dan stoppen deze betalingen ook. 
 • Zodra u weer in Nederland bent, kunt u opnieuw een uitkering aanvragen.
 • Heeft u een partner die in Nederland is achtergebleven? Dan passen wij de uitkering aan naar het in Nederland achtergebleven gezin.

Gaat u naar het buitenland voor bijvoorbeeld een feest of uitvaart? Dan bent u verplicht dit ook te melden.  Bent u dit jaar al 28 dagen in het buitenland geweest  voor vakantie dan kunt u niet extra meer weg. 

Fraude en boete

Als u uitkering ontvangt waar u geen recht op heeft, dan noemen wij dat fraude. Iedereen die ten onrechte een uitkering of teveel uitkering ontvangt moet dat geld terug betalen plus een boete. 

Let op!
Geeft u een wijziging te laat aan ons door, dan zien wij dat als fraude. U kan dan teveel uitkering krijgen. Heel naar als u daardoor een boete opgelegd krijgt. 

 

Als u fraude pleegt dan heeft dat gevolgen. Heeft u teveel uitkering ontvangen dan betaalt u het geld altijd aan ons terug. Vaak krijgt u daarnaast ook nog een boete. 

Het is belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terechtkomt bij inwoners die hier recht op hebben. Vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan kunt u dat bij ons melden. Wij voeren dan een onderzoek uit. We mogen u niet informeren over het resultaat van het onderzoek.  U kunt kiezen of u als melder anoniem wilt blijven. 

 • De persoon waarvan u vermoedt dat hij/zij fraudeert met een uitkering moet wonen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Geef bij een melding zoveel mogelijk informatie en concrete feiten. Zoals:
  • adres
  • werktijden
  • type en kenteken auto
  • inkomsten
  • met wie iemand samen woont
Digitaal melden  

Vul het digitale fraudemeldingsformulier in. 

Telefonisch melden

Neem contact met ons op via (010) 246 55 55

Schriftelijk melden

Stuur uw brief naar:
Stroomopwaarts
t.a.v. team Handhaving
Postbus 205
3140 AE Maassluis

De hoogte van de boete kan net zo hoog zijn als het bedrag dat u teveel heeft ontvangen.  Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150% van het teveel ontvangen bedrag. 

Bijvoorbeeld
Heeft u voor € 300,-- te veel ontvangen, dan bedraagt de boete ook € 300,--. U moet dan in totaal € 600,-- terugbetalen.

Heeft u niets teveel ontvangen maar heeft u ons niet (op tijd) geïnformeerd, dan is de boete € 150,--. Dat is de minimale boete.

Als u een boete krijgt opgelegd en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u een bezwaar indienen

Als u een terugvorderingsbesluit ontvangt, leest u hierin de reden van terugvordering. Telefonisch kunt u geen bezwaar maken. Bij vragen over het terugvorderingsbesluit neemt u contact op met de medewerker terugvordering. Als u het bedrag niet in één keer terug kunt betalen dan kunt u vragen om een aflosregeling bij de medewerker Invordering of om uitstel van betaling. Bij uitstel van betaling dient u schriftelijk en gemotiveerd (met bewijsstukken) een verzoek te doen tot uitstel van betaling.

U ontvangt een aanmaning als u het teruggevorderde bedrag niet binnen 30 dagen heeft voldaan en geen contact heeft opgenomen met Stroomopwaarts. In de aanmaning staat dat u binnen 14 dagen het gevorderde bedrag dient te betalen. Lukt dat niet, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen om een aflosregeling te treffen.

Als u na de aanmaning geen betalings- of aflosregeling heeft getroffen, dan ontvangt u een dwangbevel. Dit geeft ons het recht om beslag te leggen op uw inkomsten. Bij bepaalde situaties kunnen wij de vordering uit handen geven aan de deurwaarder. Bij de deurwaarder komen er extra kosten bij zoals rente en beslagkosten.

Leren in de buitenlucht

Frank vertelt hoe hij op zijn 54e nog aan de slag is gegaan bij Irado. Het verhaal van Frank Berkel en hoe hij zich op zijn gemak voelt bij Irado....

Lees het hele verhaal
Naar alle verhalen